الفبایِ پارسی آوایی

Álefbaye parsi avayi

الفبایِ پارسی آوایی که در اینجا پیشنهاد شده است به هیچ گونه برایِ جایگزینی الفبایِ پارسی نمی باشد. این الفبا جایگزینِ نقشِ خانواده ها، گروه ها یِ اجتماعی و کوچه و بازار در یادگیریِ پارسی ست بی آنکه نیازی به الفبایِ آن باشد. به عبارتِ دیگر، به گونه ای کمابیش جایگزینِ آموزشِ زبانی (شفاهی) است. هدف از انتخابِ این الفبا، تلاشی ست ابتدایی جهتِ جابجاییِ یادگیریِ پارسی با الفبایی که نونهالان و جوانانِ ما با آنها آشنا هستند، به یادگیریِ زبانِ پارسی با الفبایِ کنونی اَش. تلاشی برای نگهداری، آموزش وگسترشِ زبان پارسی.

الفبایِ پارسی آوایی را از ”این جای” بارگیرید

این جای

الفبایِ پارسی آوایی شاملِ بیست و نه وات (حرف) می باشد که از آن میان شش وات خود آوا (صدا دار) می باشد. خود آواها

اَلِفبا

Álefba

مانند

(مثال)

Manánd (Mesal)

فارسی

پارسی آوایی

فارسی

پارسی آوایی

اَ

Á

زَن

Zán

اِ

E

پسر

Pesár

اُ

Å

اُردک

Årdák

آ، ا، ع

A

آزاده

Azade

او

O

دوست

Dost

ای، ایر،  یر

I

ایران

Iran